Nauka

Inżynieria Biomedyczna Acta Bio-Medica et Informatica Medica vol.14, nr3'/2008

1. Agnieszka Mackiewicz, Magdalena Kokoszka, Katarzyna Guzik "Aktywizacja studentów w roli partnerów w procesie kształcenia".

2. Katarzyna Arkusz "Jak rekrutować najlepszych kandydatów na studia?".

3. Jowita Łoin, Anna Reder"Ideał zawodu widziany oczami studentów - czego oczekujemy wybierając kierunek inżynieria biomedyczna".

 

Inżynieria Biomedyczna Acta Bio-Medica et Informatica Medica vol.16, nr2'/2010

4. Kornelia Zaborowska, Marcin Michalski, Michał Czerniawski, Rafał Adamczyk, Weronika Wojtak, Tomasz Klekiel "Opracowanie projektu i algorytmu sterowania protezy dłoni".

5. Katarzyna Arkusz, Hetal Kiran Patel, Vasant Kumar, Elżbieta Krasicka-Cydzik "Wykorzystanie elektrochemicznej dezaktywacji kompleksów cyklamu z niklem przez lizozym w czujniku wirusa HIV".

Jowita Łoin, Agnieszka Kaczmarek, Elżbieta Krasicka-Cydzik "Próba opracowania platformy biosensora trzeciej generacji dla H2O2 na powierzchni tytanu pokrytej nanorurkami TiO2".

6. Ada Andrynowska, Magdalena Kokoszka, Tomasz Klekiel "Identyfikacja EMG jako sygnału sterującego".

 

Aktualne Problemy Biomechaniki , Politechnika Śląska Katedra Mechaniki Stosowanej, 05/2011, Gliwice 2011

7. Ada Andrynowska, Tomasz Klekiel "Application of INA122 amplifier to measure of EMG signals".

8. Dorota Mackiewicz, Tomasz Klekiel "Koncepcja urządzenia do rehabilitacji stawu biodrowego".

 

Materiały konferencyjne III Międzynarodowa Konferencja Studentów Konstrukcja , Technologia , Eksploatacja i Ekologia w Mechanice, Zielona Góra 2011

9. Kornelia Zaborowska, Ada Andrynowska, Tomasz Klekiel "Pomiar odkształceń w układzie mostka Wheatstone`a z wykorzystaniem wzmacniacza INA122".

10. Dorota Mackiewicz,Tomasz Klekiel "Koncepcja manipulatora do ćwiczeń rehabilitacyjnych".

 

Inżynieria Biomedyczna Acta Bio-Medica et Informatica Medica vol. 18, nr 2/2012

11. Ada Andrynowska, Chrystian Klonecki, Tomasz Klekiel "Stanowisko do oceny zmęczenia mięśnia".

12. Kornelia Zaborowska, Ada Andrynowska, Tomasz Klekiel "Stanowisko laboratoryjne do stymulacji ćwiczeń rehabilitacyjnych".

13. Katarzyna Guzik, Justyna Mazurek, Elżbieta Krasicka-Cydzik "Oddziaływanie antybakteryjne nanocząstek srebra otrzymanych z surowców naturalnych".

14. Tomasz Hołówko, Krzysztof Białas-Heltowski "Projekt wózka inwalidzkiego z możliwością ruchu w pionie".

15. Joanna Filik, Karolina Cyran, Justyna Skóra, Agnieszka Kaczmarek, Katarzyna Arkusz, Elżbieta Krasicka-Cydzik "Wykrywanie antygenu Ca 15.3 metodami elektrochemicznymi na podłożu Ti/TiO2".

16. Chrystian Klonecki, Ada Andrynowska, Tomasz Klekiel "Problematyka akwizycji biosygnałów w wielokanałowych systemach pomiarowych".

 

Materiały konferencyjne IV Międzynarodowa Konferencja Studentów Konstrukcja , Technologia , Eksploatacja i Ekologia w Mechanice Moskwa 2012

17. Kornelia Zaborowska, Tomasz Klekiel "Projekt urządzenia rehabilitacyjnego - stopa (staw skokowy)".

18. Karolina Dziasek, Ferdynand Romankiewicz "Analiza właściwości materiałów polimerowych stosowanych w Inzynierii Biomedycznej". 

 

Lecture Notes in Bioinformatics subseries of Lecture Notes in Computer Science 2012, Vol. 7339

19. Paweł Filipczuk, Weronika Wojtak, Andrzej Obuchowicz "Automatic nuclei detection on cytological images using the firefly optimization algorithm".

 

Materiały konferencyjne XIV Konferencja Naukowa „MAJÓWKA MŁODYCH BIOMECHANIKÓW” im. prof. Dagmary Tejszerskiej Ustroń 2017

20. Mariusz Nowak, Tomasz Klekiel "Projekt systemu do poizometrycznej relaksacji mięśni", s. 57

21. Patryk Skotnicki, Tomasz Klekiel "Ocena możliwości poprawy funkcjonowania aparatów słuchowych dla osób z niedosłuchem obustronnym", s. 71.

 

Materiały konferencyjne Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : VIII sympozjum. Wrocław, Polska, 2017, s. 40--41 .- ISBN: 9788394271459

22. Aleksandra Jędrzejewska, Adrianna Kawulska, Beata Nowacka, Katarzyna Arkusz "Charakterystyka elektrochemiczna kompozytu nanorurki ditlenku tytanu/grafen monowarstwowy".

 

Materiały konferencyjne XI Międzynarodowa Konferencja Studentów: Konstrukcja, Technologia, Eksploatacja i Ekologia w Mechanice, Zielona Góra, Polska: Uniwersytet Zielonogórski, 2019, s. 17-21

23. Aleksandra Jędrzejewska, Kamila Pasik, Beata Nowacka, Adrianna Kawulska, Katarzyna Arkusz "Nanorurki ditlenku tytanu/grafen w roli podłoża czujników elektrochemicznych"

logo ncbir logo fundusze europejskie flaga rzeczpospolita polska flaga unia europejska

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014 – 2020
NUMER DOFINANSOWANIA: POIR.01.01.01-00-0362/19

TYTUŁ PROJEKTU: „Opracowanie innowacyjnej technologii recyklingu metali ze złomu zużytego sprzętu elektronicznego”.

Projekt dotyczy opracowania kompleksowej technologii przetwarzanie materiałów metalicznych i polimetalicznych uzyskiwanych z odpadów elektronicznych i elektrycznych oraz kształtowania właściwości użytkowych tych materiałów z udziałem systemów bioekologicznych. Zaprojektowana zostanie technologia bezodpadowa wykorzystująca w pełni wszystkie powstające w trakcie odzyskiwania metali materiały. Badania w skali laboratoryjnej pozwolą na wytyczenie założeń konstrukcyjnych i technologicznych oraz wytycznych do badań w skali pilotażowej, które będą prowadzone przy wykorzystaniu specjalnie wykonanej linii pilotażowej obejmującej wszystkie elementy składowe rozwiązania docelowego. Nowością w skali zarówno krajowej jak i światowej będzie wykorzystanie do przerobu i wstępnej selekcji metali metody żużlowej ekstrakcji na bazie układów tleno-węglo-azotowych (tzw. Carbo-N-Ox). W proponowanej technologii zakłada się bowiem innowacyjne podejście do przerobu złomów poprzez nowatorskie zastosowanie urządzeń i agregatów hutniczych z wykorzystaniem nowo opracowanych rafinatorów metalurgicznych na bazie tej koncepcji ekstrakcyjnej. Po zrealizowaniu prac badawczych i osiągnięciu założonych celów Eco Harpoon-Recycling planuje wdrożenie rezultatów w swojej działalności gospodarczej, najpierw na polskim rynku, a następnie poza granicami kraju (głównie rynek UE). Do grupy docelowej odbiorców należeć będą podmioty realizujące przerób odpadów elektronicznych komercyjnie (przedsiębiorstwa recyklingowe), jak również jednostki posiadające zakłady przerobu odpadów powstających podczas procesów produkcyjnych i na własne potrzeby. Posiadana wiedza, doświadczenie oraz zasoby ludzkie i techniczne, jak również zainteresowanie przyszłych Klientów wyrażone w postaci chęci podpisania listów intencyjnych czy deklaracji w ramach rozmów biznesowych w pełni potwierdzają potrzebę realizacji przedmiotowego projektu i możliwości osiągnięcia sukcesu rynkowego przez Wnioskodawcę.

Więcej informacji

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014 – 2020
NUMER DOFINANSOWANIA: POIR.01.02.00-00-0113/19

TYTUŁ PROJEKTU: „Opracowanie nowatorskiej technologii i wdrożenie do zastosowań w warunkach morskich wielofunkcyjnego materiału izolacyjnego na bazie pian metalowo-ceramicznych”.

Przedmiotowy projekt w pełni wpisuje się w KIS (krajowe inteligentne specjalizacje) tzn. w tematykę wielofunkcyjne kompozytowe i nanostrukturalne materiały ultralekkie, ultra-wytrzymałe, o radykalnie podwyższonej żaroodporności i żarowytrzymałości oraz zaawansowane materiały i nanotechnologie do zastosowań związanych z bezpieczeństwem jak również technologie nowych zaawansowanych wielowarstwowych materiałów kompozytowych oraz hybrydowych technologii inżynierii powierzchni z wykorzystaniem technologii laserowych, oraz ceramiczno-metalowych materiałów kompozytowych. Planowane jest opracowanie innowacyjnej technologii kompleksowego przetwarzania materiałów metalicznych i polimetalicznych ze stopów, tlenków i węglików aluminium i innych metali lekkich głównie w oparciu o materiały wtórne, na materiał kompozytowy, a mianowicie pianę metalowo ceramiczną (MC). Piany MC mają wiele unikatowych właściwości jak: - niska przewodność cieplna umożliwiająca używanie ich w charakterze materiału izolacyjnego; zdolność do tłumienia drgań w zastosowaniu jako wykładziny tłumiące; skłonność do znacznych deformacji pod wpływem obciążeń do wykorzystania w układach absorbujących energię uderzeń lub ograniczających skutki eksplozji; - nienasiąkliwość i odporność na oddziaływanie wody, oraz ważna w okrętownictwie izolacyjność od fal elektromagnetycznych. Dodatkowo korzystną cechą tych porowatych materiałów kompozytowych jest pływalność - ciężar właściwy 0,25-0,40 g/cm3. Sprawdzona w warunkach laboratoryjnych koncepcja wprowadzenia do ciekłego aluminium odpowiedniej ilości i wielkości cząstek ceramicznych, pozwala na wytworzenie spienionego kompozytu MC o nieosiągalnej dla innych materiałów izolacyjnych, w tym innych pian, temperatur rzędu 1800oC. Spienione materiały kompozytowe odznaczają się też unikalnymi właściwościami izotropowymi wynikającymi z obecności wprowadzanych w stanie ciekłym cząstek niemetalicznych, również w postaci nanocząstek.

Więcej informacji 


 

Projekty realizowane na podstawie umów zawartych z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowym Centrum Nauki oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju:

  • Metoda elektrochemicznego oznaczania markerów martwicy mięśnia sercowego z wykorzystaniem podłoża nanorurek ditlenku tytanu modyfikowanego nanocząsteczkami złota, PRELUDIUM 18, 2020-2022, kierownik Ewa Paradowska
  • Charakterystyka elektrochemiczna dwuściennych nanorurek tlenku tytanu (IV) dla potencjalnych zastosowań w implantologii, MINIATURA 3, 2019-2020, kierownik Katarzyna Arkusz
  • Elektrochemicznej metody oznaczania poziomu białek szoku cieplnego z wykorzystaniem bioczujników opartych na podłożu nanorurek ditlenku tytanu na folii tytanowej modyfikowanym nanocząsteczkami srebra, Preludium 14, 2018-2020, kierownik Marta Nycz
  • Interakcja bioresorbowalnego materiału z tkanką w warunkach zmiennych odkształceń na przykładzie cewki moczowej, Opus 11, 2017-2020 kierownik Romuald Będziński
  • Opracowanie elektrochemicznego biosensora do wykrywania wybranych cytokin na podłożu Ti/TiO2 S, Diamentowy Grant, 2012-2014, kierownik Katarzyna Arkusz
  • Sensory na bazie Ti/nanostrukturalny TiO2 do zastosowań medycznych, Projekt międzynarodowy MNT ERA-NET MNT, 2011-2012, koordynator projektu Elżbieta Krasicka-Cydzik
  • Otrzymywanie i charakterystyka samoorganizujących się nanomateriałów tlenkowych na implantowych stopach tytanu, N507 082 31/2009, kierownik Elżbieta Krasicka-Cydzik, 10/2006 - 04/2009
  • Wpływ gięcia na charakterystykę in vitro anodowej warstwy wierzchniej implantowego stopu tytanu Ti6Al4V (PROMOTORSI, dr inż. Agnieszka Kierzkowska), kierownik Elżbieta Krasicka-Cydzik, 3 T08C 015 30, 2006-2007
  • Elektrochemiczne oczyszczanie metali przy zastosowaniu nietradycyjnych reagentów, Novel Electrochemical Methods of Metals Cleaning, WAR/191/341, projekt British-Polish Joint Research Programme 2000-2003, Department of Materials Science and Metallurgy, Cambridge University, Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, Elżbieta Krasicka-Cydzik, kierownik strony polskiej projektu, dr R. V. Kumar - kierownik strony brytyjskiej)
  • Improvement of titanium alloys by anodizing, projekt badawczy, 2000-2002, Elżbieta Krasicka-Cydzik Uniwersytet Zielonogórski, Istituto per la Corrosione Marina dei Metalli, Genua Włochy, dr Maria Beccaria

Instytut Inżynierii Materiałowej oraz Biomedycznej ściśle współpracuje z innymi uczelniami, gospodarką oraz organami administracji państwowej i samorządowej w tym: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Mapa

Kontakt

Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej

Sekretariat

tel.: 683282273

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uniwersytet Zielonogórski

ul. Prof. Z.Szafrana 4

65-516 Zielona Góra

Wykorzystujemy ciasteczka tylko do celów statystycznych i dopasowania treści. Czytaj więcej